YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

 MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 STAJ UYGULAMA İLKELERİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde, her biri 20 iş günü olmak üzere ilki 4. yarıyıldan sonra, 2.’si 6. yarıyıldan sonra olmak üzere 2 ayrı dönemde yapılan toplam 40 günlük zorunlu yaz stajı uygulaması mevcuttur. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü staj uygulama ilkeleri, Mühendislik Mimarlık Fakültesi staj esaslarını temel almaktadır. Konuyla ilgili Mühendislik Mimarlık Fakültesinin duyuruları takip edilmelidir.

Staj başvuruları yapılmadan önce Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj esaslarında  yer alan "Staj öncesi yapılacak işlemler" bölümünün dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

 
STAJ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

Mühendislik Mimarlık Fakültesi staj esaslarına göre başvuru yapılacaktır.


STAJ ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrenci, staj uygulama ilkelerinde belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırladığı projeyi anlatan bir staj raporu hazırlamalıdır.

 

  1. Uygun formatta hazırlanan staj raporu ciltlendikten sonra, staj yapılan kuruma onaylatılmalı ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.
  2. Staj raporu, proje esas alınarak günlük, projeyi açıklayan teknik rapor şeklinde hazırlanmalıdır.
  3. Çalışmayı raporlama, staj için beklenen önemli bir amaç olduğundan staj raporları çalışmayı olabildiğince iyi yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Staj raporu hazırlanırken ders kitabı veya bir kaynaktan alınmış izlenimi veren konu anlatımlarına yer verilmemelidir. Proje çalışmasına yönelik açıklamalardan, akış diyagramlarından ve ilgili diğer teknik içerikten yoksun olarak hazırlanmış sadece kaynak kodları üzerinden projenin açıklanmaya çalışıldığı anlatımlardan kaçınılmalıdır. Staj raporlarında staj esnasında gerçekleştirilmiş olan projenin anlatımına ağırlık verilmeli, yapılan projenin anlaşılması için gerekli olan teorik bilgilere kısaca temas edilmelidir. Teorik bilgilerle doldurulmuş staj raporu, staj çalışmasında gerçekleştirilen pratik işleri/projeleri/uygulamaları içermediği takdirde stajın kabul edilmemesine neden olacaktır.
  4. Staj raporu, staj esnasında gerçekleştirilen projenin stajın konusuna, süresine ve stajdan beklenen proje özelliklerine uygun olarak yapıldığını gösterebilecek nitelikte olmalıdır.
  5. Staj raporunun her sayfası, stajı yaptıran (işi veren ve takip eden) mühendis tarafından paraflanmalı veya imzalanmalıdır.
  6. Staj döneminde yapılan çalışmanın kaynak kodları ve benzeri ekleri staj raporunun sonunda ek olarak verilmelidir.
  7. Staj raporu hazırlanırken, staj uygulama ilkelerinin yazım kurallarına uymalıdır.

 

 STAJ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

Staj sicil fişi ve staj raporunun ilgili kısımları staj bitiminde işletme tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır. Kapalı ve onaylı zarf içindeki söz konusu belge işletme tarafından posta yoluyla (taahhütlü) veya öğrenci eliyle, ilan edilen tarihlerde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na  ulaştırılmalıdır. Staj raporları da aynı tarihlerde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.


1.        Stajın Amacı:

Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin staj yapmasında çeşitli kazanımlar hedeflenmektedir. Aşağıda maddeler halinde verilen bu amaçlar öğrencilerimizin daha mezun olmadan iş ortamını tanımalarına, meslekleriyle ilgili gerçek hayat projelerinin hayata geçirilmesi sürecine dâhil olmalarına imkân sunarak kendilerine uygun hedefler çizmelerine ve bu hedefler doğrultusunda adım atmalarına olanak sağlayacaktır.

 

1.    Öğrencinin iş ortamını tanıması ve iş hayatına hazırlanması.

2.    Öğrencinin, üniversitede edindiği teorik bilgiyi pratiğe çevirmesi.

3.   Bilgisayar Mühendisinin dâhil olduğu projelerin hayata geçirilme aşamalarının öğrenci tarafından yerinde görülmesi, incelenmesi ve mümkünse öğrencinin aktif olarak projeye dâhil olması.

4.    Öğrencinin iş ortamında iletişim ve kendini doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği kazanması.

5.    Öğrencinin gerçekleştirdiği teknik bir projeyi doğru bir şekilde açıklayıp raporlayabilmesi.

6.    Öğrencinin okulda verilen derslerde yer almayan, farklı teknoloji ve çalışma alanlarında kendini yetiştirmesi.

 

Stajın öğrenciye amaçlanan şekilde kazanım sağlaması için öğrenciden beklenen, kendisine gerek teknik gerekse sosyal anlamda katkı sağlayabilecek uygun bir staj  yeri bulmasıdır. Öğrencinin staj yaptığı yerde üzerinde çalıştığı bir projeyi başarıyla tamamlaması, bu projeyi uygun şekilde ve formatta staj raporuna işlemesi gerekmektedir.

 

 

2.        Stajda Yer Seçimi:

 

Staj yeri bulma zorunluluğu öğrenciye aittir. Ancak ilgili bölüm tarafından öğrenciye staj yeri önerilebilir. Öğrencinin staj yerini kendisi bulması halinde staj yerinin uygun olup olmadığına Komisyon karar verir.

 

Staj yeri seçiminde aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır. 

1.  Staj yeri bir bilgisayar mühendisinin çalışabileceği alanların birinde faaliyet gösteriyor olmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, yazılım ve donanım alanlarında projeler geliştiren özel şirketler, büyük ölçekli şirketlerin bilgi işlemleri gibi çeşitli alternatifler staj yeri olarak değerlendirilebilir.

2.   Staj yerinde bilgisayar mühendisine katkı sağlayacak yazılım ve donanım temelli projeler geliştiriliyor olmalıdır.

3.   Staj yeri, gerçekleştirilen projelere stajyerin aktif katılımını hoş gören veya en azından öğrencinin projenin gelişimini takip edebilecek şekilde teknik altyapısını öğrenmesine uygun ortam sağlayan bir bakış açısına sahip olmalıdır.

4.   Aynı işyerinde birden fazla staj yapmak ancak Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile mümkün olabilmektedir. Bu durumdaki öğrenciler staj başvurusu yapmadan önce dilekçe ile uygundur onayı almalıdır. Staj bitiminde bu dilekçeyi staj defterine eklemelidir.

5.   Staj yeri yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteriyor olabilir.

6.   Staj yapılan iş yerinde Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Biyomedikal ya da Mekatronik mühendisi çalışıyor olmalıdır.

7.  Sektörde öncü firmaların düzenlemiş oldukları eğitim ve workshop içeren yaz okulu programlarına kabul alarak katılan öğrencilerin bu çalışmaları Staj Komisyonu’nun ‘Uygundur’ kararı ile staj olarak kabul edilebilir.

8.  Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde yapılacak stajlar için açılacak kontenjanlar Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenmektedir. Kontenjan açılması durumunda, öğrencinin okulda staj yapabileceğine dair belgeyi yanında staj yapacağı öğretim elemanına onaylatarak staj komisyonuna iletmesi gerekmektedir.

 

 3.         Staj Süreleri ve dönemleri:

Staj süreleri ve dönemleri ile ilgili Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj esaslarına ek olarak bölümümüzde: 

1.      Stajlar 4. yarıyıldan sonra yapılacaktır.

2.      Aynı dönemde iki staj yapmak ancak 6. yarıyıldan sonra mümkündür.

3.      Stajlar Mühendislik Fakültesi tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Bu tarihler Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından ilan edilmektedir.

4.      Eğitim öğretim dönemi içinde staj yapılabilmesi staj komisyonunun uygun görmesi ile mümkündür.

5.      Öğrencilerimizin aldıkları dersler ve kazandıkları birikim değerlendirildiğinde ilk stajlarını yazılım üzerine, ikinciyi ise donanım üzerine yapmaları tavsiye edilir.

6.   Bölümümüzde stajların bölünmeden kesintisiz yapılması esas olup, Bölüm Staj Komisyonunun zorunlu hallerde uygun görmesi ve onaylaması durumunda, staj dönemleri 10 günden az olmamak üzere ikiye bölünebilir.

 

4.        Staj Konuları:

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde staj konuları yazılım ve donanım olmak üzere iki temel gruba ayrılmıştır. Öğrencilerimizin her iki konuda da bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve iş hayatını daha iyi tanımaları için staj konularında çeşitlilik şartı konulmuştur. Dolayısıyla öğrencilerimizin stajlarından birini donanım, diğerini yazılım alanında yapmaları gerekmektedir. Yazılım ve donanım olarak genel anlamda ikiye ayrılan konular bu başlıklar altında çeşitli alt dallara ayrılmaktadır. Bu konular yıllara göre güncellenmekte ve staj içeriğinin geniş bir yelpazeyi taramasına gayret edilmektedir.

 

Staj konusu ne olursa olsun öğrencilerimizden staj yaptıkları iş yerinin faaliyet alanına, staj konusuna ve staj süresine uygun bir projeyi başarıyla tamamlamaları beklenmektedir. Staj konuları aşağıda gruplandırılmıştır.

 

Stajda, staj süresi içerisinde gerçekleştirilebilecek düzeyde uygulamaya dayalı projeler yer almalıdır. Staj raporları hazırlanırken, konu anlatımlarına ve mevcut teknolojilerin teorilerine kısaca değinilmelidir. Staj raporu daha çok dâhil olunan projeye ve yapılan çalışmaya dair detayları içermelidir.

 

4.a.   Yazılım Konuları:

 

Y-1. Çeşitli sahalarda uygulama yazılımlarının geliştirilmesi, test edilmesi, bakımlarının yapılması ve sistem programları üzerinde çalışılması.

 

Örnek Konular:  -Windows, Linux, web veya mobil ortamlar için yazılım geliştirilmesi. 

-Veritabanı uygulamaları geliştirilmesi.

-C, C++,C#, Java, Phyton, Assembly, Kabuk (shell) programlama, API veya SDK kullanarak program geliştirme.

 

Y-2. Paket programlar kullanarak sistem tasarımı yapılması ve analizinin gerçekleştirilmesi. Üzerinde çalışılacak paket programların staj için geçerli olup olmayacağı staj komisyonuna danışılmalıdır.

 

Örnek Konular:  -Autocad, Altium, Solidworks, 3D Studio, Matlab vb. paket programlar kullanılarak uygulama veya proje geliştirme

-SAP, Oracle Developer, 3D Max, Photoshop, SolidWorks vb. paket programlar içerisinde kendi dilleri ile uygulama, script veya plug-in  geliştirme

 

Y-3. Akademik konular (Üniversitelerin akademik birim/merkez veya laboratuvarlarında veya diğer kurumların Ar-Ge birimlerinde görev yapan, akademisyen veya proje sorumlusu ilgili mühendis olan staj danışmanı tarafından verilen konularda araştırma, geliştirme ve uygulama yapılması) 

 

Y-4. Mobil uygulama geliştirme.

Örnek Konular: Android, IOS, Windows Phone, vb. platformlarda programlama, uygulama yazılımı geliştirme. 

 

Y-5.  Her türlü bilgi sisteminin(hastane, öğrenci, üretim/yönetim vb sistem yazılımları) geliştirlmesi, yazılım destek faaliyetlerinde bulunulması, bunlarla ilgili iyileştirme/geliştirme/güncelleme çalışmaları vb faaliyetler.

 

Y-6. Diğer: Bilgisayar Mühendisliği yazılım alanlarından bir ya da bir kaçında uzmanlaşmış bir şirkette şirketin çalıştığı alanla ilgili yukarıdaki başlıklara uymayan özel proje ve yazılımlara dahil olma veya proje geliştirme de Bölümümüz Komisyonunun onayıyla kabul edilebilir bir stajdır. Böyle bir durumda ilgili konu ve projenin staj başlangıcında Komisyona bildirilip onaylatılması esastır.

 

4.b.  Donanım Konuları:

D-1. Gömülü sistemler, donanımsal yapılar ve bilgisayar sistemleri üzerinde yapılan çalışmalar.

 

Örnek konular:   -Mikroişlemci, mikrodenetleyici, veya sayısal işaret işlemci tabanlı sistemlerin tasarımı, gerçeklenmesi ve test edilmesi.

-Bir bilgisayar sistemi için PCI-ex, PCI, ISA, USB, firewire vb. arabirim devrelerinin tasarımı.

-Donanım tanımlama (HDL, Verilog), lojik sistemler vb. yapıları kullanılarak elektronik eleman tasarımı, test edilmesi  ve uygulama yapılması,

-Arduino, Raspberry Pi, Arm Linux vb. geliştirme kitleriyle uygulamalar yapmak,

- Kablosuz haberleşme modülleriyle kontrol uygulamaları yapmak.

- Nesnelerin İnterneti (Internet of things- IoT)

 

 D-2. Çeşitli sahalarda (elektronik, robotik/mekartonik, biyomedikal vs.) kullanılan sayısal devrelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi.

 

Örnek konular:   - Kontrol devreleri, mekatronik uygulamaları, robot programlama, veri toplama cihazları tasarımı, biyomedikal cihaz tasarımı ve kontrolü, SCADA sistemleri, çeşitli makineler için arayüzler tasarlanması (HMI)

 

D-3. Bilgisayar ağı donanımlarının tasarımı, konfigurasyonu, yönetilmesi, test edilmesi ve bakımlarının yapılması.

 

Örnek Konular:  

-Ağ tasarımı ve ağ cihazlarının (switch, router ve firewall) konfigurasyonu

-Kurumdaki mevcut ağ yapılarının analizi, farklı senaryolar için simülasyonlar yapılması (PacketTracer, Wireshark vb. programlar kullanılabilir). Basit ağ kurulumları ve/veya kapsamı dar olan yerel ağ yapısı analizi/simülasyonları donanım stajı için yetersiz görülmektedir.

- Router protokolleri

-IPV6 temelli ağlar,

-LTE, 5G teknolojileri

-Ağ güvenliği

 

D-4. Sistem  kurulum, konfigurasyon ve tasarımlarının yapılması.

 

Örnek Konular:  - Sanallaştırma uygulamaları (Vmware, ESXi, Virtualbox, Hyper-V, CitrixXen vb.)

- Sunucuların yazılımsal kurulumları ve konfigurasyonu (Windows Server, Linux sunucular, eposta, web, veritabanı, firewall, VPN, directoryservices, SSH vb.) Not: Basit düzeydeki kurulumlar(masaüstü işletim sistemleri, küçük ölçekli web sunucuları gibi) staj olarak kabul edilmeyecektir. Sunucu sistem kurulumları ve işletmenin ihtiyacı doğrultusundaki detaylı konfigürasyonlar/sistem bakımı/donanım kaynakları analizi konusu bu maddenin içeriğini oluşturmaktadır.

- Bulut bilişim, dağıtık sistemler, cluster yapılar, paralel programlamada donanım uygulamaları.

 

D-5. Akademik konular (Üniversitelerin akademik birim/merkez veya laboratuvarlarında veya diğer kurumların Ar-Ge birimlerinde staj danışmanı tarafından verilen konularda araştırma, geliştirme ve uygulama yapılması) .

 

D-6. Diğer: Bilgisayar Mühendisliği donanım alanlarından bir ya da bir kaçında uzmanlaşmış bir şirkette şirketin çalıştığı alanla ilgili yukarıdaki başlıklara uymayan özel proje ve yazılımlara dahil olma veya proje geliştirme de Bölümümüz Komisyonunun onayıyla kabul edilebilir bir stajdır. Böyle bir durumda ilgili konu ve projenin staj başlangıcında Komisyona bildirilip onaylatılması esastır.

 

 

NOT: Bilgisayar & yazıcı teknik servis/tamirat işlerini içeren uygulamalar staj konuları kapsamında DEĞİLDİR. 5.        Yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler:

Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin daha önceden yapmış oldukları stajlar bir bütün olarak değerlendirilir, en fazla 24 iş günü olarak kabul edilir. Staj içeriği göz önünde bulundurularak yazılım ya da donanım stajı olarak denklik verilir.  Değerlendirmede staj konusu uygunluğu ve staj içeriği esastır. Kabul işlemleri için öğrenciler, daha önceden yaptıkları stajlara ilişkin belgeleri tamamlamalıdır. Bu belgeler aşağıda verilmektedir.

 

- Mezun oldukları okuldan alınan staj kabul belgesi,

- Staj içeriği kabul belgesinde belirtilmemişse staj yapılan işyerinden alınan staj içeriğini belirtir yazı ve/veya ilgili staj defteri/raporu.

 

Dilekçelere eklenen bu belgeler, staj raporu teslim döneminde bölüm başkanlığına teslim edilmelidir.

 


6.         Çift Anadal, Yandal yapan öğrenciler:

 

Çift anadal ve yandal yapan öğrencilerin stajlarıyla ilgili işlemler BILGISAYAR MÜHENDISLIGI BÖLÜMÜ ÇIFT ANADAL, YANDAL EGITIM PLANI’nda verildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. Buradaki uygulamaya göre Çift Anadal Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri 20 günlük yazılım, diğer mühendislik bölüm öğrencileri ise 20 + 20 günlük iki ayrı staj (40 gün) yapmak zorundadırlar. Bilgisayar Mühendisliği Staj Komisyonu Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerinin asıl bölümlerindeki staj içeriğini göz önünde bulundurarak ilgili stajına denklik verebilir veya öğrenciden 2 stajı da yapmasını talep edebilir.  Değerlendirmede staj konusu uygunluğu ve staj içeriği esastır. Staj denklik işlemleri için öğrenciler, kendi bölümlerinde yaptıkları stajlara ilişkin belgeleri tamamlamalıdır. Bu belgeler aşağıda verilmektedir.

 

- Öğrenci işleri ofisinden alınan staj durum belgesi,

- Asıl bölümden alınan staj komisyonu tarafından onaylanmış staj içeriğini bildirir belge.

 

Dilekçelere eklenen bu belgeler, staj raporu teslim döneminde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmelidir.


7.     Stajların Değerlendirilmesi:

 

Staj komisyonu, staj raporundaki bilgilere, belgelere ve gerekli hallerde yapılan kontrol ve mülakata göre stajın kabulüne, yarısının (10 iş günü) veya tamamının (20 iş günü) reddine karar verebilir. Değerlendirme Fakülte staj esaslarında verilen tabloya uygun olarak yapılır. Bu tablo aşağıda verilmiştir.

 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri                                                                                           Eksiklik Puanı

Kriter-1. Staj Devamsızlığı

           Toplam staj süresinin yarısından fazla devamsızlık                                                 100p

           Toplam staj süresinin 1/3’ ünden den fazla yarısından az bir süre devamsızlık                   70p

           Toplam staj süresinin1/3’ ü kadar devamsızlık                                                                     40p

 

Kriter-2. Staj Raporu Formatının Uygun Olmaması                                                              10p-30p

Kriter-3. Staj Raporunun Özgün Olmaması                                                                          30p-50p

Kriter-4. Staj Konularıyla İlgili İçerik Yetersizliği                                                                 70p

            4.1. İşyeri hakkında bilgi                                                                                           2p

            4.2. Bilgisayar mühendisliği faaliyetleri                                                                                 3p 
İşyerinin bilgisayar mühendisliği alanında gerçekleştirdiği faaliyetler ve projenin bilgisayar mühendisliği alanıyla ilişkilendirilmesi.         

            4.3. Problemin Tanımlanması                                                                                   10p

Bu bölümde iş yeri amirlerince verilen proje detaylı olarak tanımlanmalıdır. Projenin gerçekleştirilmesine niçin ihtiyaç duyulduğu, amacı, projeden beklenenler ve projenin herhangi bir konudaki eksikliği nasıl gidereceğine dair bilgiler verilmelidir.

            4.4. Gereksinim Analizi                                                                                                         10p

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü yazılım, donanım araçları ve teknolojiler bu bölümde incelenmelidir. Tanımı yapılan projenin gerçekleştirilebilirliği, kısıtlamaları, performansı, hangi yazılım/donanım/teknolojilerin kullanılabileceği, yazılım/donanım/teknoloji seçimi, neden bu yazılım/donanım/teknolojinin tercih edildiği vb. detaylar ortaya konulmalıdır. Ayrıca bu bölümde, kullanılan teknolojilerin ve yöntemlerin analiz edilerek projenin nasıl bir çözüm üzerine odaklandığı anlatılmalıdır.

            4.5. Projenin Tasarımı                                                                                                           15p

Gerçekleştirilen analiz çerçevesinde proje uygulamaya geçilmeden önce projenin yapısına uygun yöntem ve araçlar kullanılarak (ER diyagramları, akış şemaları, ağ yapıları, çeşitleri ve topolojilerine dair diyagramlar, simülasyon çalışmaları vb.) tasarlanmalıdır. Uygulamada kullanılacak yöntem ve teknolojilerin hangi aşamada nasıl kullanılacağı ortaya konulmalıdır.

            4.6. Çözümün Gerçekleştirilmesi                                                                                          15p

Projenin kavramsal tasarımına uygun olarak gerçekleştirildiği staj raporunda adım adım ve detaylı olarak gösterilmelidir. Gerçekleştirilen sistemin işleyişi ekran çıktıları, projeye ait görseller ve açıklayıcı anlatımlarla detaylandırılmalıdır.

            4.7. Test                                                                                                                    10p

Projenin, gereksinim analiz kısmında belirtilen gereksinimleri ne ölçüde karşıladığı staj raporunun bu bölümünde gösterilmelidir.

4.8. Genel Değerlendirme ve Sonuç                                                                            5p

 

Kriter-5. Mülakat Başarısızlığı                                                                                                          30p

(Bölümümüzce gerekli görüldüğü takdirde mülakat yapılmaktadır.)

Değerlendirme Esası: Yukarıdaki değerlendirme kriterleri çerçevesinde 100 ve üzeri eksiklik puanı alan öğrencinin ilgili stajı tamamen iptal edilir. Eksiklik puanı 50-100 arasında olan öğrencinin stajının yarısı iptal edilir. Eksiklik puanının 50’nin altında olması durumunda öğrencinin stajı kabul edilir.

 

a. Staja devamda komisyon iş yerine giderek veya telefon ederek öğrencinin devamını kontrol edebilir.

b. Staj raporunun formatı yazım kuralları açısından formata uygunluk, uzunluk-kısalık gibi konuları kapsamaktadır. Örneğin eklerin (mesela projenin kaynak kodlarının) sona koyulmayıp metin içinde verilmesi 10p, yazım kuralları açısından uygunsuzluk 5p kırılmasına neden olacaktır.

c. Staj raporunun ders kitabı şeklinde olması, başka yerlerden kopyala-yapıştır mantığıyla hazırlanması, sadece kaynak kodların verilmiş olması, staj esnasında gerçekleştirilen projeyi/uygulamaları içermiyor olması, bir diğer staj raporu ile benzeşiyor olması 50 puana kadar not kaybına neden olacaktır.

d. İçerik yetersizliği 30 ile 70 arasında puan kaybına neden olacaktır.

e. Bölümümüzde staj değerlendirmeleri staj raporları üzerinden yapılmakta, komisyonun gerekli gördüğü durumlarda ise öğrenci mülakata çağrılarak değerlendirmeye mülakat dahil edilmektedir.

f. Staj defterindeki imzaların eksikliği Fakülte staj esaslarında da belirtildiği gibi staj raporunun değerlendirilmeye alınmamasına neden olacaktır.

* Staj değerlendirme sonuçları Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Stajı reddedilen öğrenci staj sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde ilgili bölüm başkanlığına itiraz edebilir.

* Staj sonuçlarına yapılan itirazlar ilgili staj komisyonu tarafından incelenerek en geç 15 (on beş) gün içerisinde karara bağlanır. Durum değişiklikleri, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Facebook'tan takip edin