YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Program Tanımları  
Kuruluş
Erciyes Üniversitesi Yozgat kampüsü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1993 yılında yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Mimarlık bölümleri bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü 1994-1995 öğretim yılından itibaren Yozgat Kampüsünde eğitimine başlamıştır. 2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitsi'nin kurulması ile birlikte eğitimini Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde devam ettirmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İnşaat Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Yozgat Bozok Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. http://www.bozok.edu.tr/sayfa.aspx?id=4&ref=Sayfa& Yönetmelik ve Yönergeler
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Bölümde yapı, su, geoteknik, ulaştırma, yapı malzemesi ve yapı işletmesi olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Bu süreye kayıt ve final sınavı süreleri de dahildir. Ayrıca gerekli görülen derslerden yaz okulu da açılmaktadır. Bölümde eğitim dili Türkçe’dir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan mühendisler özel ofislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, üniversitede, şantiyede, yapı malzemesi piyasasında çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans öğrenimini tamamlayan mühendisler yüksek lisans için gerekli şartları tamamlamaları halinde yüksek lisans eğitimine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE Telefon: +90-354-242-1001 (1670) Belgeç: +90-354-242-1005 Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR (Böl. Bşk.)
Bölüm Olanakları
Programda tam zamanlı 8 öğretim üyesi (2 profesör, 1 doçent, 5 doktor öğretim üyesi) bulunmaktadır. Ayrıca bölümde 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

 

Lisans Program Çıktıları  
1 Temel Bilimler ve İnşaat Mühendisliği alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir ve bu bilgileri kullanır.
2 Alanında değişik problemler karşısında çözüme yönelik gereksinimleri belirler.
3 Deney tasarlama, yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerilerine sahiptir.
4 Karşılaşılan problemlerin tespiti ve çözümü aşamasında mesleki etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket eder.
5 Problemler karşısında belirlenen çözümlerin evrensel ve toplumsal etkilerini kavrar ve zaman kavramının farkındadır.
6 Uygulamalar için gerekli teknikleri ve araçları kullanır.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.
8 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanır.
9 Problemleri üç boyutlu düşünür, yorumlar, analiz ve sentez yapar.
10 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve alanındaki uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrar ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak yöntemleri kullanır.
12 Grup çalışmalarıyla çözüme daha etkin ve çabuk bir şekilde ulaşabileceğini bilir.

 

Yüksek Lisans

2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte eğitimini Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam ettirmektedir. Yüksek lisans eğitimine 2009 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek İnşaat Mühendisi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
Program Profili
Program dört daldan oluşmaktadır: Yapı, Hidrolik, Geoteknik ve Ulaştırma. Danışmanların yardımı ile öğrenciler ilgili disiplinde zorunlu ve seçmeli derslere kayıt olup; tezlerini bitirerek, savunmalarını yapmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler çeşitli kamu kuruluşları veya özel şirketlerde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Her dersin bir Ara Sınavı (Vize sınavı) vardır. Öğrenciler Uygulamalı Derslerin %80’ine, Teorik Derslerin %70’ine devam etmek zorundadırlar. Derslerin başarı puanı, Ara Sınav (Vize) puanının %40'ı ve Final Sınav Puanının %60’ı alınarak hesaplanır. 100 puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Yok
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD, Divanlı Yolu, 66000, YOZGAT, TÜRKİYE. Prof. Dr. Yüksel TAŞDEMİR (ABD. Bşk.), +90354 242 10 01- Dahili: 1670
Bölüm Olanakları
Lisansüstü çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla bölümümüzün yüksek lisans öğrencilerine tahsis ettiği çalışma ofisleri, Yapı, Yapı Malzemesi, Geoteknik ve Hidrolik bilim dalları laboratuvarları mevcuttur.

 

Yüksek Lisans Program Çıktıları  
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip ve bu alanlardaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilir.
2 Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip ve bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçebilir ve uygulayabilir.
3 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisine sahip ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulayabilir.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilir.
5 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz edebilir ve yorumlayabilir.
6 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilir.
7 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alan özgüvene sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme yöntemlerini bilir.
9 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibidir.
10 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

 

 

Doktora 

Ders içerikleri için tıklayınız.

 

T.C. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI DOKTORA DERSLERİ

 

Dersin kodu

Dersin adı

 

T

 

U

 

K

 

AKTS

ZORUNLU DERSLER

İM590

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK İLKELER

3

0

3

6

İM600

SEMİNER

0

2

0

2

İM8XX.701107

UZMANLIK ALAN DERSİ-I

8

0

0

5

İMDRSDG-I

BAHAR VEYA GÜZ DÖNEMİNDE SEÇİLEBİLİNECEK SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

 

İM603

YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN PROGRAMLANMASI I

3

0

3

6

İM604

YAPAY ZEKÂ TEKNİKLERİNİN PROGRAMLANMASI II

3

0

3

6

İM610

YAPI SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE MATRİS YÖNTEMLER

3

0

3

6

İM611

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

3

0

3

6

İM612

MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN KIRILMA MEKANİĞİ

3

0

3

6

İM613

YAPI MALZEMELERİNİN İÇ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

3

0

3

6

İM614

MALZEMELERİN ŞEKİL DEĞİŞTİRME ÖZELLİKLERİ

3

0

3

6

İM615

KOMPOZİT MALZEMELER

3

0

3

6

İM616

MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ

3

0

3

6

İM617

YIĞMA YAPILAR

3

0

3

6

İM618

MÜHENDİSLİKTE OPTİMİZASYON METOTLARI

3

0

3

6

İM619

BETONUN DEFORMASYONU VE KIRILMA

3

0

3

6

İM621

İLERİ MUKAVEMET

3

0

3

6

İM622

ÇUBUK SONLU ELEMANLAR

3

0

3

6

İM623

SÜREKLİ SİSTEMLERİN TİTREŞİMİ

3

0

3

6

İM624

KIRILMA MEKANİĞİNDE STABİLİTE PROBLEMLERİ

3

0

3

6

İM625

ELASTİK STABİLİTE TEORİSİ

3

0

3

6

İM626

MÜHENDİSLİK MALZEMELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ

3

0

3

6

İM627

KOMPOZİT MALZEMELERİN MEKANİĞİ

3

0

3

6

İM631

YERALTI SUYU HİDROLOJİSİ

3

0

3

6

İM632

BARAJ HAZNELERİ TASARIMI

3

0

3

6

İM633

HİDROLOJİK ANALİZ VE TASARIM

3

0

3

6

İM641

İLERİ KAPLAMA TEKNOLOJİSİ

3

0

3

6

İM642

SOĞUK ASFALT KARIŞIMLAR

3

0

3

6

İM651

GEOTEKNİKTE ARAZİ DENEY VE ÇALIŞMALARI

3

0

3

6

İM652

TOPRAK BASINÇLARI VE İSTİNAT YAPILARI

3

0

3

6

İM653

GEOTEKNİK DENEYLERİNDE BELİRSİZLİK HESAPLARI

3

0

3

6

 

 

2. Sınıf tez aşamasına geçince alınacak dersler

 

İM 6XX

TEZ ÇALIŞMASI

0

0

0

25

İM 8XX

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

5

 

 

 

 

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ